تغییرات سازمان

مدیریت منابع انسانی - نویسنده : مریم کشت پرور - ارسال شده در

تغییر و نوآوری لازمه ی زندگی اجتماعی انسان ها است. یک سازمان در طول یک دوره زمانی، یکسان و یکنواخـت بـاقی نمـی ماند.

یک کسب و کار نیازمند توانایی پاسخگویی بـه سـیل تغییراتـی اسـت کـه در محـیطش اتفـاق می افتد

در حقیقت، برای هماهنگی با تغییرات درونی و بیرونی،سازمان ها در معرض تغییر قرار دارند. تغییرات یک سازمان در واقع حرکت از شناخته هـا بـه سـوی ناشـناخته ها اسـت و  این تغییرات برنامه ریزی شده و یا ناگهانی بر عملکرد و توانایی های افراد مجموعه تأثیر می گذارد.

به طورکلی افراد شاغل در یک سازمان از انجام تغییرات حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای مجاب کردن آنها وجود داشته باشد.

بر مبنای آنچه تحقیقات گوناگون در زمینه تغییرات نشان داده است، افراد تحت تأثیر ادراک خود، به اطلاعات دریافتی از تغییرات سمت وسو می دهند.

این در حالی است که اغلب افراد به ایـن نکته آگاه نیستند که:

واقعیتی را که هر فرد ادراک می کند،با واقعیتی که دیگران ادراک مـی کننـد، متفـاوت اسـت (به دلیل تفاوت ادراکی بین انسان ها)

لـذا شـیوه درک افـراد و تفکـرات آنهـا در نشان دادن رفتارهایی از پذیرش یا مقاومـت در برابـر تغییـرات اثرگذار اسـت.

بر مبنای آنچه گفته شد، زاویه دید افراد سبب می شود محیط پیرامونی را بـه گونـه ای منحصـر به فرد تعبیر و تفسیر نموده و در موقعیت های یکسان واکنش هـای متفـاوتی را از خـود بـروز دهنـد.بدین جهت:

ایجاد آمادگی قبل از هرنوع تلاشی برای پیاده سازی و مدیریت تغییر دارای اهمیت است

در هر سـازمانی بیشـتر مسائل و چالش ها به شرایط ناپایدار مربـوط است.تغییر می تواند اندک و یا عمیق باشـد،بـه هـرحال دلیل و منبع اصلی آن هم

می تواند درون سازمانی بوده و هم می تواند به جهت مسائل برون سازمانی باشد.

بخشی که در سازمان بیشترین تأثیرپذیری را از فرایند تغییر از خود بروز می دهند،نیروی انسانی سازمان است.

بنابراین افراد سازمان  ممکن است نگرشی مثبت و یا منفی در مورد تغییری که در سازمان به اجراء درآمده است داشته باشند.

بدین جهت آگاهی افراد مجموعه در همراه شدن با تغییرات لازم و ضروری است.

افراد به شکلی فعال محیط را درک کرده و تحت تأثیر ادراکات خود قرار می گیرند، نه تحت تـأثیر واقعیـت هـای عینی

تغییر در سازمان نمی تواند بدون همکـاری افـراد سـازمان صـورت پذیرد و به طور کلی میتوان بیان نمود که هیچگونه تغییری شکل نمی گیرد مگر آنکه فرد برای آن آمادگی لازم را داشته باشد.

تجربه کاری من در برابر تغییرات عمیق در سازمان نشان از اهمیت آمادگی و آگاهی افراد مجموعه در برابر تغییرات دارد در غیر این صورت بیشترین انرژی مدیران سازمان صرف نگهداشت انگیزه افراد برای ادامه همکاری، جلوگیری از حواشی و از بین بردن اضطراب افراد خواهد شد و انرژی کمتری برای برنامه ریزی  اجرای بهتر تغییرات باقی می ماند.

 نتیجه عدم آمادگی افراد مجموعه در برابر تغییرات سازمان چیزی جزء برهم خوردن تعادل در فرایند کار نخواهد بود.

 

  •   فرایند تغییر شامل سه مرحله اصلی است:
  1. مقدمه سازی برای تغییر
  2. پذیرش تغییر
  3. نهادینه کـردن تغییـر بـه وسـیله قـراردادن اصـلاحات و تغییـرات جدیـد در فرهنگ سازمان

بنابراین برای افزایش سطح پذیرش کارکنـان در قبـال تغییـر، بایسـتی آمـادگی لازم برای تغییر را از همان مقدمـه سـازی، ایجـاد کـرد.

آمادگی، شامل ایجاد شرایط مورد نیاز برای تغییر،حمایت از افراد در برابر تغییرات و پاسخگویی در برابر سؤالات کارکنان می باشد.

عاملی که می تواند تأثیر قابل توجهی بر آمادگی تغییر سازمانی داشـته باشـد، موضـوعی است با عنوان، بدبینی سازمانی.در ارتباط با موضوع بدبینی سازمانی به این مطلب مراجعه کنید. https://bizroom.ir/organizational-pessimism/

ازجمله موارد دیگری که در پذیرش و یا مقاومت در برابر تغییرات سازمانی اثر گذار است، مدل تصمیم گیری مدیران می باشد. مدیران از قبل تفکراتی در مورد فرایند تغییرات سازمان دارند که بر تصمیمات آنها بر آغاز و اتمام فرایند تغییر و روند تغییرات اثرگذار است.

اگر مدیران به اینکه فرایند تغییر سازمان،می تواند به موفقیت سازمان منجر شود و فرصت های جدیدی را فراهم کند، اعتماد داشته باشند. درک مطلوبی از فرایند تغییرات خواهند داشت و نگرانی نیروی انسانی خود را کاهش می دهند

علاوه بر مدل ادراکی و آمادگی کارکنان ، مدل تصمیم گیری مدیران،عامل دیگری که بر روند تغییرات اثرگذار است الگوی رفتاری افراد می باشد.

به طور کلی الگوی رفتاری نیروی انسانی سازمان در برابر تغییرات به سه گروه تقسیم می شود:

  1. گروهی از کارکنان این تغییرات را پذیرفته و به استقبال آن می روند
  2. گروهی از کارکنان از تغییرات اجتناب کرده و نسبت به آن مقاومت نشان می دهند
  3. گروهی از کارکنان در برابر تغییرات بی تفاوت عمل کرده و عکس العملی نشان نمی دهند

بنابراین شناخت این الگوهای رفتاری برای مدیریت سازمان ضروری به نظر می رسد تا بتواند دریابد با هر الگوی رفتاری چه برخورد مناسبی داشته باشد و چگونه آنها را در برابر تغییرات سازمان آماده کند.

 

  • نتیجه گیری:

فرایند اجرای تغییرات پیچیده است و نیازمند کسب توافق گروه های مختلف سازمان است. بنابراین عوامل مختلفی بر تغییرات و آمادگی در برابر تغییرات و نوع پاسخ رفتاری اثرگذار است که عبارت است از:(تفکر کارکنان،رفتار و تفکر مدیران، عوامل ذهنیتی و اطلاعاتی و مدل رفتاری).

در کوتاه مدت اجرای تغییرات برای سازمان ها چالش برانگیز است و چگونگی حل چالش ها به آگاهی از روند تغییرات و شناخت کارکنان بستگی دارد.با گذشت زمان سازمان از چالش به ثبات مجدد رسیده و عوامل شکننده در برابر تغییرات کنار می رود.

 

 

 

برچسب ها : , , , ,

مریم کشت پرور

رشته تحصیلیم روانشناسی بالینی است.مشاهده و مطالعه در مورد انسان ها،(احساسات،افکار، رفتارشون) در موقعیت های مختلف زندگی و شنیدن از تجربیاتشون برای من مثل یک سفر ارزشمنده.بنابراین تصمیم گرفتم بین روانشناسی و سرمایه انسانی در فضای کار پیوندی بزنم و تجربیاتم را به اشتراک بذارم تاکمکی باشه درشکل گیری روابط متعادل بین زندگی کاری و شخصی.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند.

ارزیابی با استفاده از ابزار SWOT

مدیریت پروژه - ۲۱ مهر ۱۳۹۷

عضویت در خبرنامه

ایمیل شما برای هیچ منظور دیگری استفاده نخواهد شد !