آرشیو نوشته ها ارزیابی عملکرد

دانسته هایی از ارزشیابی عملکرد

دانسته هایی از ارزشیابی عملکرد

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

ارزشیابی عملکرد،یکی از فعالیت های مهم مدیریت منابع انسانی است.زیرا از دستاوردهای آن می توان برای تصمیم و اقدامات بسیاری در زمینه ارزیابی و پرورش کارکنان استفاده کرد. اساس ارزشیابی عملکرد، تحلیل شغل است. اگر در یک کسب و کاری تحلیل شغل...