آرشیو نوشته ها بهبودعملکرد

توانمند سازی کارکنان

توانمند سازی کارکنان

مدیریت کسب و کار - ارسال شده در

به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی،سازمان ها به دانش،نظرات و انرژی  کارکنان نیازمندند. جهت تحقق این امر سازمان ها از طریق توانمندسازی کارکنان اقدام می کنند. برای بهبود و اصلاح سازمان : توانمند سازی به...