آرشیو نوشته ها رفتار نیروی انسانی

تغییرات سازمان

تغییرات سازمان

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

تغییر و نوآوری لازمه ی زندگی اجتماعی انسان ها است. یک سازمان در طول یک دوره زمانی، یکسان و یکنواخـت بـاقی نمـی ماند. یک کسب و کار نیازمند توانایی پاسخگویی بـه سـیل تغییراتـی اسـت کـه در محـیطش اتفـاق می افتد در حقیقت، برای...